پادشاهان بزرگ وزیران قدرتمندی در زیر سایه خود داشتند

کوچینگ سایه یا ( shadow coaching ) چیست ؟ 

کوچینگ سایه از شاخه کوچینگ اجرایی ( ) است

تفاوت اصلی آن با توجه به روش سنتی کوچینگ اجرایی این است که کوچ در زمان حال حضور دارد یعنی موقعی که مدیر یا مدیران میانی با تیم خود جلسه برگزار میکنند در حال مشاهده و آنالیز مدیر است 

به عبارت دیگر کوچ در سایه از ابتدا نقاط قوت و ضعف ( قابل بهبود ) مدیر را دیده و شناسایی میکند و بلافاصله بعد از جلسه روی مناطقی که مدیر باید بهبود یافته یا باید بهبود دهد در یک جلسه کوچینگ تمرکز میکنند