کوچینگ شخصی یا Personal Coaching براساس اصل کمک به مردم و رسیدن به اهداف و اهداف شخصی است.

کوچینگ شخصی یک حرفه است که عمیقا با مشاوره، منتورینگ، روانشناسی، درمانگری و یا روانپزشکی تفاوت دارد.
فرآیند آموزش، پروژه‌های شخصی خاص، موفقیت‌های تجاری، شرایط عمومی و گذاره‌ای در زندگی شخصی، روابط یا حرفه مشتری را مورد خطاب قرار می‌دهد.
این مساله با بررسی آنچه در حال حاضر در حال انجام است به دست می‌آید، کشف اینکه چه موانعی بر سر راه وجود دارند و یا چالش‌های موجود در آنجا ممکن است وجود داشته باشد، و انتخاب یک مسیر اقدام برای تبدیل زندگی به همان چیزی است که فرد می‌خواهد باشد.

بسیاری از روش‌های مختلف را می‌توان به کار گرفت اما این روش‌ها اصولا مبتنی بر اصول تنظیم هدف در حوزه‌های کلیدی زندگی یک فرد هستند.

می توان گفت که کوچینگ شخصی در حال کمک به مردم برای اجرای تغییرات مثبت در زندگی خود از طریق آموزش، ارزیابی ارزش‌ها، تغییر رفتاری و دیگر تکنیک‌های مفید است. همچنین می‌تواند در مورد دستیابی به تغییر موثر در رفتار فعلی و آینده فرد باشد.
مهارت‌های شنیداری، مهارت‌های پرسشگری، مهارت بازتابی ( reflection skills ) و دادن بازخورد صادقانه عوامل مهمی در توسعه طرح‌های عملی بین کوچ شخصی و مراجع هستند.
در طول رابطه مربیگری، کوچ به مراجع کمک می‌کند تا مسئولیت توسعه شخصی خود را بپذیرد و کوچ در نهایت به مراجع قدرت رسیدن به اهداف پیش از تعیین‌شده را می‌دهد.