“کارگاه یک روزه کوچینگ مدیران و سازمانی”

“تومان 4/000/000 “

“(مدیر در نقش کوچ – Manager as a Coach)”


8 ساعت کارگاه


5 ساعت آموزش مهارت محور شامل:

معرفی کوچینگ


معرفی کاربردهای آن در سازمان‌ها و کسب و کارها


نقش و تأثیر مدیر به عنوان کوچ در سازمان و کسب و کار


آموزش مهارت پرسشگری مؤثر


3 ساعت تمرینات عملی


مشاهده و تحلیل فیلم کوچینگی

“کارگاه دو روزه کوچینگ مدیران و سازمانی”

“تومان 7/000/000 “

“(مدیر در نقش کوچ – Manager as a Coach)”


16 ساعت کارگاه


10 ساعت آموزش مهارت محور شامل:

معرفی کوچینگ


معرفی کاربردهای آن در سازمان‌ها و کسب و کارها


نقش و تأثیر مدیر به عنوان کوچ در سازمان و کسب و کار


آموزش مهارت پرسشگری مؤثر، گوش شنوا و بازخورد


6 ساعت تمرینات عملی


مشاهده و تحلیل فیلم‌های کوچینگی


برگزاری نمونه جلسات کوچینگ واقعی

“کارگاه سه روزه کوچینگ مدیران و سازمانی”

“تومان 9/000/000 “

“(مدیر در نقش کوچ – Manager as a Coach)”


24 ساعت کارگاه


14 ساعت آموزش مهارت محور شامل:

معرفی کوچینگ


معرفی کاربردهای آن در سازمان‌ها و کسب و کارها


نقش و تأثیر مدیر به عنوان کوچ در سازمان و کسب و کار


آموزش مهارت پرسشگری مؤثر،

گوش شنوا و بازخورد و دیدگاه و معرفی یک مدل کوچینگ.


10 ساعت تمرینات عملی


مشاهده و تحلیل فیلم‌های کوچینگی


برگزاری نمونه جلسات کوچینگ واقعی


برگزاری 1 جلسه کوچینگ رایگان با یک کوچ حرفه‌ای برای حداکثر 15 مدیر.

مخاطبین دوره:

مدیران ارشد و میانی سازمان ها

کارشناسان ارشد و مدیران عملیاتی

مدیران و پرسنل منابع انسانی